Stichting en ANBI

 

Naam: Stichting Nederlands Transport Museum

Adres: Lucas Bolsstraat 7

2152 CZ Nieuw-Vennep

RSIN/Fiscaal nummer: 858085598

ANBI: Ingaande 2022 

Email: info@sntm.nl

Website: www.nederlandstransportmuseum.nl
Telnr. : +31 252 278378

Doelstelling van de stichting
Het verzamelen, beheren, behouden en tonen van een collectie objecten die een afspiegeling is van de Nederlandse transportgeschiedenis aan een breed publiek.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel te bereiken door (onder andere):
– het exploiteren van een fysiek museum met een collectie objecten in eigendom of bruikleen;
– het restaureren van objecten om deze weer in (min of meer) originele staat te brengen;
– samen te werken met collectiehouders of andere gelijkgestemden;
– het vinden van, aansluiting bij en/of meewerken met andere organisaties en/of organisaties ter realisering van het doel;
– op te treden als aanspreekpunt van de (mobiliteit)stichtingen waarmee samengewerkt wordt voor andere personen of
organisaties die van belang zijn om de doelstelling te realiseren;
– het organiseren van excursies, feesten en partijen;
– het (doen) geven van leiding en/of steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en/of sportieve activiteiten;
– het maken van publiciteit ter bevordering van de bovengenoemde doelstelling .

Beleid

Het beleid is erop gericht om in ca. 10 jaar een volwaardig transportmuseum te zijn. Dat wil zeggen in een centraal hoofdgebouw wordt de geschiedenis verteld van 2000 jaar transport in Nederland, met daaromheen paviljoens die verschillende transportmobiliteiten per sector verder uitwerken. Zo komt er een paviljoen rond het thema scheepvaart, één rond railvervoer, één rond wegvervoer en één rond luchtvaart. We willen ons graag vestigen in PARK21, een ontwikkelingsgebied in de gemeente Haarlemmermeer met veel groen, ontspanning en recreatie voor de eigen bevolking en overige bezoekers. Hiertoe is onze stichting al enige jaren in gesprek met de gemeente om een MUSEUMPARK21 te realiseren met een hoofdgebouw en daaromheen paviljoens voor de diverse sectoren van transport. Daarnaast tevens de realisatie en exploitatie van een tramlijn in het park.   

In 2017 zijn we het museum begonnen als een pop-up museum. Met 11 stichtingen – alle gericht op mobiliteit – onder een tijdelijk dak in het voormalige Bolsgebouw in Nieuw-Vennep. Het museumconcept is dat van een restauratiemuseum, waarbij de restauraties zichtbaar voor publiek in het museum worden uitgevoerd. Dit kunnen restauraties zijn van het museum zelf of restauraties die worden uitgevoerd door één of meerdere van de betrokken organisaties/stichtingen.  

In de vier jaar dat het museum bestaat zijn we gegroeid van 11 naar 32 meewerkende organisaties onder het dak van het transportmuseum. In deze samenwerkingsvorm heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed ons ‘het museum van de toekomst’ genoemd. We hebben ruim 100 vrijwilligers die werken aan projecten, archief en ondersteunende zaken. Het aantal objecten is van enkele tientallen flink toegenomen naar zo’n 125 objecten, waarvan het merendeel eigendom is van het museum. Naar de toekomst toe streven we in lijn met de doelstelling van het museum naar een brede collectie objecten voor de diverse sectoren weg, water, rail en lucht die de ontwikkeling weergeeft van de betreffende transportsector.  

Naast het verzamelen en tonen van de collectie is een andere belangrijke museumtaak het verzamelen en bijhouden van een archief voor de diverse sectoren weg, water, rail en lucht. Het betreft documenten, boeken, technische informatie, e.d. en beeldmateriaal: video’s, films, foto’s en dia’s. Momenteel hebben we circa 500 m fysiek archief en meer dan 250.000 foto’s, waarvan een groot gedeelte (vooral het beeldmateriaal) gedigitaliseerd wordt. Het archief is vraagbaak voor studies en publicaties op transportgebied. 

Op de huidige locatie van de Lucas Bolsstraat komt woningbouw en het museum ziet daarom uit naar een nieuwe permanente locatie. De plannen hiervoor zijn ontwikkeld en neergelegd bij de gemeente Haarlemmermeer voor vestiging in PARK21. Komend jaar 2022 zal dan ook in het teken staan van ons vertrek van de Lucas Bolsstraat naar de nieuwe locatie. De bouwplannen voor een nieuw onderdak worden verder uitgewerkt, de financiering moet worden gerealiseerd en de verhuizing voorbereid. De planning is om in 2023 op de nieuwe locatie ons museum verder door te ontwikkelen naar “het museum van de toekomst”. 

Het bestuur
Arno van der Holst – Voorzitter
Vacature     – Penningmeester
Gert van Kalsbeek – Secretaris

Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar kunnen een vergoeding krijgen voor de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie.
Momenteel is het museum nog in een opbouwfase en zijn de inkomsten van bezoekers, vrienden van het museum en evenementen voldoende om in de vaste lasten van huur, energie en huishoudelijke zaken te voorzien. Dientengevolge is het momenteel nog niet mogelijk om vrijwilligers financieel te compenseren.
Projecten kunnen enkel gerealiseerd worden middels sponsoring of subsidies van partijen. Een basis(museum)subsidie van de gemeente Haarlemmermeer is tot op heden nog niet toegekend.
Indien de inkomsten uit museumbezoek, subsidies of evenementen het toelaten dan kunnen we te zijner tijd mogelijk reiskostenvergoedingen en  vrijwilligersvergoedingen opnemen in ons beloningsbeleid.

Projecten en samenwerkende erfgoedorganisaties
Bijgaand document geeft een overzicht van de projecten en de bijdragen van de 32 organisaties die bij het Nederlands Transport Museum zijn aangesloten.

ANBI status
De Stichting Nederlands Transport Museum heeft per 1 januari 2022 de Culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen. De ANBI status heeft belastingtechnische voordelen voor de stichting alsook voor vrijwilligers en donateurs omdat giften dan tot 125% aftrekbaar zijn van de belastingen. Bij periodiek geregistreerde giften zijn zelfs nog grotere voordelen te behalen. Zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie over dit onderwerp.

Financiële verantwoording

Over 2022
De financiële verantwoording ANBI over boekjaar 2022: Standaardformulier  2022.
Overige documenten: jaarrekening 2022 en Beleidsplan

Opmerking:
September 2022 werd duidelijk dat de gemeente Haarlemmermeer geen mogelijkheden zag om ons museum een plek te geven in PARK21. Daarom moesten we omzien naar andere locaties in en buiten de Haarlemmermeer. Zodra een andere vestigingslocatie perspectief biedt zal bovenstaand beleidsplan worden aangepast op de nieuwe locatie.

 

Over 2021
In Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen staat de financiële verantwoording over het boekjaar 2021.
De overige documenten zijn : Beleidsplan en Jaarrekening 2021.